Friday, 27/11/2020|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

Thông tin chi tiết:
NGUYỄN TẤN ĐỨC
Phó Hiệu trưởng NGUYỄN TẤN ĐỨC
Giới tính Nam
Điện thoại 01699643536
Email nguyentanduc.dtnt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách