Saturday, 26/11/2022|
Chủ đề năm học: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

Thông tin chi tiết:
THẠCH CHANH SÀ QUANH
Phó Hiệu trưởng THẠCH CHANH SÀ QUANH
Giới tính Nam
Điện thoại 0914909994
Email thachchanhsaquanh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách