Friday, 27/11/2020|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

Thông tin chi tiết:
LÂM THỊ HUYỀN TRANG
Tổng Phụ trách Đội LÂM THỊ HUYỀN TRANG
Giới tính Nữ
Email lamthihuyentrang.dtntvc@soctrang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách