Friday, 27/11/2020|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

Thông tin chi tiết:
THẠCH KHUM
Phó Bí thư Đoàn trường THẠCH KHUM
Giới tính Nam
Địa chỉ Vĩnh Châu, Sóc Trăng
Email thachkhum@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách