Thursday, 06/10/2022|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

 • TRẦN THỊ THANH TÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Email:
   tranthithanhtu.dtntvc@soctrang.edu.vn
 • THẠCH KHEM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ
  • Email:
   thachkhem85@gmail.com
 • CAO DUY MẪN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   cdman1978@gmail.com
 • TRIỆU MINH MẪN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   minhmantrieu@gmail.com