Wednesday, 26/06/2019|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
 • LÊ THỊ TRƯỜNG AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH - THỦ QUỸ
  • Điện thoại:
   0972899909
  • Email:
   ltruongan1987@gmail.com
 • NGUYỄN HỒNG XUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH - KẾ TOÁN
  • Điện thoại:
   0985803080
  • Email:
   Duongbaokhang4@gmail.com
 • TRẦN SA RUM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH
  • Điện thoại:
   0387895859
  • Email:
   trsarum@gmail.com
 • THẠCH KHEM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
 • CAO DUY MẪN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
 • THẠCH KHUM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH
  • Điện thoại:
   0939289517
  • Email:
   thachkhum@gmail.com