Monday, 26/08/2019|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
 • CAO DUY MẪN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Email:
   cdman1978@gmail.com
 • THẠCH KHEM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch Công đoàn
  • Email:
   thachkhem85@gmail.com
 • TRẦN SA RUM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH
  • Email:
   trsarum@gmail.com
 • VƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH - TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG
  • Email:
   vuongthithuhuong1911@gmail.com
 • THẠCH KHUM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH
  • Email:
   thachkhum@gmail.com