Friday, 27/11/2020|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

Thông tin chi tiết:
THẠCH KHEM
Phó Chủ tịch Công đoàn THẠCH KHEM
Giới tính Nam
Email thachkhem85@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách