Thursday, 06/10/2022|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

 • LÝ THÀNH THÔNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ
  • Email:
   lythanhthong1978@gmail.com
 • THẠCH KHUM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Email:
   thachkhum@gmail.com
 • THẠCH MINH TRÍ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   minhtridtntvc@gmail.com
 • ĐỖ THỊ NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dothithuhien1979@gmail.com
 • ĐỖ THỊ GÁI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dogaidtnt@gmail.com
 • THẠCH THANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thanh.thach13@gmail.com