Thứ bảy, 02/12/2023|
Chủ đề năm học: "Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo"

 • LÝ THÀNH THÔNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ
  • Email:
   lythanhthong1978@gmail.com
 • ĐỖ THỊ GÁI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dogaidtnt@gmail.com
 • THẠCH KHUM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Email:
   thachkhum@gmail.com
 • THẠCH MINH TRÍ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   minhtridtntvc@gmail.com
 • ĐỖ THỊ NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dothithuhien1979@gmail.com
 • THẠCH THANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thanh.thach13@gmail.com