Monday, 26/08/2019|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
 • THẠCH MINH TRÍ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Email:
   minhtridtntvc@gmail.com
 • ĐỖ THỊ NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dothithuhien1979@gmail.com
 • ĐỖ THỊ GÁI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   dogaidtnt@gmail.com
 • THẠCH KHUM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thachkhum@gmail.com
 • LÝ THÀNH THÔNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lythanhthong1978@gmail.com
 • THẠCH THANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   thanh.thach13@gmail.com