Monday, 26/08/2019|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
 • VƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0939545510
  • Email:
   vuongthithuhuong1911@gmail.com
 • SƠN THỊ PHỤNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   sonthiphungdtntvc@gmail.com
 • TRẦN SA RUM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   trsarum@gmail.com
 • SƠN NGỌC CHÂU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   sonngocchau1983@gmail.com
 • LÂM XUÂN LỘC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   kimngan.5633@gmail.com
 • LƯU QUANG CẢNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   quangcanh75@gmail.com