json_encode($result);}else echo $result;}} ?> Tổ Văn Phòng
Wednesday, 26/06/2019|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"