Thursday, 06/10/2022|
Chủ đề năm học: "Kỷ cương, Trách nhiệm, Đổi mới, Sáng tạo"

 • THẠCH CHUÔL
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG
  • Email:
   thachchuol.ttgdtxst@soctrang.edu.vn
 • LÂM HỮU HIỆP
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lamhiep1969@gmail.com
 • LÂM THÚY AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ
  • Email:
   lthuyan1@gmail.com
 • PHAN THỊ CHÚC XINH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   phanthichucxinh.dtntvc@soctrang.edu.vn
 • LÝ THỊ YẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   yenlysoctrang@gmail.com